Keräysvälineet ja tyhjennysvälit

 

Asianmukaiset jätteiden keräysvälineet

Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että kiinteistöllä on käytössä riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Jätteiden keräysvälineiden tulee olla niiden säilyttämiseen, kuormaamiseen ja kuljetukseen sopivia eikä niistä saa aiheutua haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden tulisi mahtua aina keräysvälineisiin niin, että kannet ovat kiinni. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta.

Säännölliset tyhjennykset

Jäteastiat on jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennettävä säännöllisesti. Eri jätelajeille on vähimmäistyhjennysvälit, joita on noudatettava. Säädellyt tyhjennysvälit varmistavat, että jätteistä ei aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.

Eri jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä vähintään seuraavin määrävälein:

JätelajiPisin tyhjennysväli

Biojäte*1-2 viikkoa

Poltettava jäte
3 kuukautta

Vapaa-ajan asunnot/
poltettava jäte
12 kuukautta

* Kesäaikana suositellaan tyhjennysväliä 1 viikko.

Jäteastioiden tyhjennys vapaa-ajan asunnoilla tulee suorittaa syyskuun loppuun mennessä.